top of page
Search
  • Hodes Weill

Financial Investigator Round Table – Emerging Trends in Real Estate (Dutch)

Goede vooruitzichten voor vastgoed op lange termijn

Alle ­eindbeleggers­ in­ vastgoed­ zijn­ in­ de­ afgelopen­ jaren­ gewend­ geraakt­ aan­ hoge­ rendementen.­ Die­ zullen als­ gevolg­ van­ economische­ en­ politieke­ ontwikkelingen­ vooralsnog­ afnemen,­ maar ­het­ zou­ onverstandig ­zijn­ in­ paniek­ te­ raken­ en­ de­ vastgoedallocatie­ in­ één­ keer­ naar­ boven­ of­ naar beneden­ bij­ te­ stellen.­


View the complete article here:


Financial Investigator Round Table September 2022
.pdf
Download PDF • 471KB

Comentarios


More News
bottom of page